1. Rok szkolny; półrocza:

4 września 2017 r. (poniedziałek) – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
22 czerwca 2018 r. (piątek) – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
4 września 2017 r. (poniedziałek) – 31 stycznia 2018 r. (środa) - pierwsze półrocze*
1 lutego 2018 r. (czwartek) – 22 czerwca 2018 r. (piątek) - drugie półrocze*
* zgodnie ze statutem.

2. Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

- Ferie i przerwy świąteczne:

23 (sobota) - 31 grudnia (niedziela) 2017 r. - zimowa przerwa świąteczna,
12 - 25 lutego 2018 r. - ferie zimowe.
29 marca (czwartek) - 3 kwietnia (wtorek) 2018 r. - wiosenna przerwa świąteczna

- Dni ustawowo wolne:

1 listopada 2017 r. (środa),
1 maja 2018 r. - Święto Pracy (wtorek),
3 maja 2018 r. - Święto Konstytucji 3 Maja (czwartek),
31 maja 2018 r. - Boże Ciało (czwartek).

- Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Szkoła podstawowa:

1) 30 kwietnia 2018r. (poniedziałek),
2) 2 maja 2018 r. (środa),
3) 1 czerwca 2018 r. (piątek),
4) 5 czerwca 2018 r.(wtorek) - Dzień Patrona; święto szkoły,
5) 19 czerwca 2018r. (wtorek).

Gimnazjum:

1) 18 kwietnia 2018r. (środa) – egzamin w części humanistycznej,
2) 19 kwietnia 2018r. (czwartek) – egzamin w części matematyczno – przyrodniczej,
3) 20 kwietnia 2018r. (piątek) – egzamin z j. obcego nowożytnego,
4) 30 kwietnia 2018r. (poniedziałek),
5) 2 maja 2018 r. (środa),
6) 1 czerwca 2018 r.(piątek),
7) 5 czerwca 2018 r.(wtorek) - Dzień Patrona; święto szkoły,
8) 19 czerwca 2018 r. (wtorek).

- Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - wynikające z innych przepisów:

marzec 2018 r. – rekolekcje wielkopostne – 3 dni.

3. Terminy ustalania ocen i klasyfikacji:

Klasyfikacja śródroczna:

- Ustalenie przewidywanej oceny z osiągnięć edukacyjnych i zachowania: do 22 stycznia 2018 r. (poniedziałek).
- Termin klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej: 29 stycznia 2018 r. (poniedziałek).

Klasyfikacja roczna i końcowa:

- Ustalenie przewidywanej oceny z osiągnięć edukacyjnych: do 4 czerwca 2018r. (poniedziałek).
- Ustalenie przewidywanej oceny z zachowania: do 21 maja 2018r. (poniedziałek).
- Termin klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej: 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek).

4. Terminy spotkań z rodzicami:

- 12 września 2017 r. (wtorek) – zebranie ogólne- uzgodnienia w sprawie obwiązującego stroju, wybór Rady Rodziców, prezentacja zasad oceniania, ogłoszenie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, prezentacja najważniejszych zadań szkoły w bieżącym roku szkolnym (plan pracy), informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego, regulamin wypożyczania podręczników.

- 16 listopada 2017 r. (czwartek) – spotkania klasowe - informacje w sprawie wyników w nauce, sprawy bieżące.

- 31 stycznia 2018 r. (środa) - zebranie ogólne, informacje w sprawie wyników w nauce, stan przygotowań do egzaminu gimnazjalnego sprawy bieżące, realizacja najważniejszych zadań szkoły w bieżącym roku szkolnym.

- 11 kwietnia 2018 r. (środa)- spotkania klasowe - informacje w sprawie wyników w nauce, przypomnienie rodzicom procedur egzaminacyjnych, sprawy bieżące.

- 6 czerwca 2017 r. (środa) – spotkanie ogólne i spotkania klasowe, informacja w sprawie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych, stan realizacji zadań szkoły, sprawy bieżące.