W latach 2007-2008 nasza szkoła, Zespół Szkół w Jelnej, przystąpiła do realizacji zaplanowanych zadań zawartych w projekcie „Moja ojczyzna tam, gdzie moja szkoła” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Tytuł projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową to: „Przez szkołę dziś dla jutra poza szkołą”, natomiast projekt realizowany przez Gimnazjum nr 3 nosi tytuł: „Moja Ojczyzna tam, gdzie moja szkoła”.
Program jest naszym wkładem w partnerski projekt 6 gmin, którym lideruje Gmina Czchów. Stanowi on jednocześnie odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby otoczenia środowiskowego naszej szkoły. Wyodrębniono w nim, w korelacji do ogólnych założeń całego projektu, 3 obszary oddziaływań, warunkujących, naszym zdaniem możliwość skutecznego zmniejszania dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem. W każdej z zarysowanych płaszczyzn zaplanowano oddziaływania zmierzające ku:
1) wsparciu pedagogicznemu uczniów dla przełamania barier psychologicznych, emocjonalnych oraz integracji środowiska uczniowskiego, wzmocnieniu motywacji do nauki i ukazaniu użyteczności zdobywanej wiedzy /obszar I/,
2) rozwinięciu umiejętności komunikacyjnych, językowych, a zwłaszcza umiejętności wykorzystania technologii komputerowej, kształtowaniu umiejętności kluczowych, szczególnie pozyskiwania, oceny i wykorzystania informacji oraz rozwijaniu uzdolnień, zainteresowań , promowaniu zrównoważonego w wymiarze intelektualnym. emocjonalnym i fizycznym /obszar II/,
3) nawiązaniu i utrwaleniu współpracy szkoły ze środowiskiem oraz promocji szkoły jako miejscowego centrum kultury i edukacji.
Podstawowe formy oddziaływań to: wycieczki, wyjazdy i obozy edukacyjne, kursy, warsztaty, projekty dydaktyczne, konkursy, występy dla środowiska. Zakładamy, że realizacja planowanych zadań pozwoli osiągnąć zarysowane wyżej cele oraz przyniesie zakładane rezultaty ilościowe, mierzone przede wszystkim ilością beneficjentów, szacowaną na ok. 780 osób, i jakościowe, „miękkie”, znajdujące swój wyraz w rozwoju psychologicznym, emocjonalnym, edukacyjnym uczniów, utrwaleniu obrazu szkoły jako aktywnego animatora kultury lokalnej, stwierdzone na podstawie ankiet, wywiadów, testów umiejętności.