Od września możemy korzystać z długo wyczekiwanej stołówki. Już pierwsze dni korzystania z nowego obiektu pokazały, że decyzja o uruchomieniu kuchni przegotowującej posiłki na miejscu, była strzałem w dziesiątkę. Jedzenie jest wyśmienite, a warunki spożywania posiłku komfortowe. Wkrótce na naszej stronie uruchomimy zakładkę, w której zamieścimy przydatne informacje dla chcących korzystać z obiadów na terenie szkoły. Kuchnia powstała znacznym wysiłkiem finansowym. Łączny koszt jej przebudowy i wyposażenia wyniósł ok. 300 tys. zł. Powstał obiekt nowoczesny, który zapewnia ciepły posiłek uczniom wszystkich szkół w naszej Gminie. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do otwarcia kuchni, Panu Wójtowi, Radzie Gminy, pracownikom Urzędu Gminy, w szczególności kierownikowi referatu inwestycji, p. W. Błażusiakowi. Osobne podziękowania kierujemy do sołtysa wsi, p. Ryszarda Małka za wsparcie naszych starań.
ZASADY ODPŁATNEGO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

- PRZYDATNE INFROMACJE

1. Korzystanie z obiadu możliwe jest po podpisaniu Umowy o świadczenie usługi gastronomicznej z Gminnym Ośrodkiem Kultury, prowadzącym kuchnię.
2. Umowa obejmuje okres od podpisania do zakończenia zajęć w roku szkolnym.
3. Umowę można wypowiedzieć za 7- dniowym wypowiedzeniem.
4. Formularze umowy dostępne są w szkole, na stronie internetowej szkoły oraz u pracownika kuchni.
5. Za dni nieobecności dziecka powyżej 2 dni kolejno po sobie następujących, rozliczenie należności będzie miało miejsce w następnym miesiącu.
6. Wpłat należności można dokonać gotówką na miejscu lub przelewem na konto GOK w Gródku nad Dunajcem, podane w umowie.
7. Wpłat należy dokonywać z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko korzysta z posiłku.
8. Posiłki w szkole są wydawane na przerwach: 9.55 - 10.15 oraz 11.00 - 11.15.
9. Wszelkie informacje dostępne są pod numerem: 606 678 761.

UMOWA o świadczenie usługi gastronomicznej