„MAŁOPOLSKI PROGRAM STYPENDIALNY dla uczniów szczególnie uzdolnionych” - to projekt, realizowany w latach 2008-2015. W ramach tego projektu każdego roku przyznawane są stypendia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży uczęszczającej do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Województwa Małopolskiego. Celem głównym programu jest zwiększenie udziału młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych objętych wsparciem w kontynuowaniu nauki na poziomie wyższym, zwłaszcza na kierunkach studiów istotnych dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Łącznie przez wszystkie lata realizacji projektu planowanych jest 3150 stypendiów, każde w wysokości 500 zł miesięcznie przez okres jednego roku kalendarzowego.

Uczniowie naszego Gimnazjum, którzy brali udział w projekcie:
1. Rok szkolny 2008/2009 - Hubert Górowski.
2. Rok szkolny 2009/2010 - Dominik Rembiasz.
3. Rok szkolny 2010/2011 - Hubert Górowski, Małgorzata Rembiasz.
4. Rok szkolny 2011/2012 - Małgorzata Rembiasz, Arkadiusz Górowski, Michał Kurowski.
5. Rok szkolny 2012/2013 - Małgorzata Rembiasz, Arkadiusz Górowski, Michał Kurowski.
6. Rok szkolny 2013/2014 - Justyna Kamińska, Arkadiusz Górowski, Michał Kurowski.
7. Rok szkolny 2014/2015 - Justyna Kamińska, Aneta Matusik, Gabriela Mikosz.

Opiekunem dydaktycznym wszystkich uczniów była Beata Białoń.
Istotnym elementem projektu jest Indywidualny Plan Rozwoju ucznia (IPR), który stanowi część wniosku o przyznanie stypendium.

W IPR uczeń/uczennica wraz z opiekunem dydaktycznym określają wspólnie plany edukacyjne oraz wydatki, które uczeń/ uczennica w przypadku otrzymania stypendium ma zamiar realizować.
W Indywidualnym Planie Rozwoju uczeń/uczennica wraz z opiekunem odpowiadają na następujące pytania:
1. Jakie są główne uzdolnienia i zainteresowania ucznia/ uczennicy?
2. Jakie uczeń/uczennica ma plany edukacyjne na dany rok szkolny? (plany związane z poszerzaniem wiedzy, rozwijaniem swoich zdolności i umiejętności);
3. Jakie wydatki planuje uczeń/uczennica ze środków stypendium na realizację zamierzonych celów?
W momencie otrzymania stypendium, stypendysta/stypendystka i jego/jej Opiekun Dydaktyczny zobowiązani są do współpracy w zakresie realizacji określonego Indywidualnego Planu Rozwoju. Z tego, czy ten plan jest realizowany i w jaki sposób, stypendysta/stypendystka i jego/jej opiekun składają sprawozdania: półroczne i roczne.