Rok szkolny 2016/2017

26.09.2016 - Zarządzenie nr 6/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Jelnej w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016.
Na podstawie §5 ust. 1 p.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 IV 2002 r. (Dz.U.2002.46.432 z dnia 2002.04.30 ze zm.) w sprawie organizacji roku szkolnego zarządzam, co następuje:
§1
W roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej im. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Jelnej dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych będą:
31 października 2016r. (poniedziałek), 2 maja 2017 r. (wtorek), 5 czerwca 2017 r. (poniedziałek) - Dzień Patrona; święto szkoły, 16 czerwca 2017r. (piątek), 20 czerwca 2017r. (wtorek).
§2
W roku szkolnym 2016/2017 w Gimnazjum nr 3 im. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Jelnej dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych będą:
31 października 2016r. (poniedziałek), 19 kwietnia 2017 r. (środa) – egzamin w części humanistycznej, 20 kwietnia 2017r. (czwartek) – egzamin w części matematyczno-przyrodniczej, 21 kwietnia 2017r. (piątek) – egzamin w części z j. obcego nowożytnego, 2 maja 2017 r. (wtorek), 5 czerwca 2017 r. (poniedziałek) - Dzień Patrona; święto szkoły, 16 czerwca 2017r. (piątek), 20 czerwca 2017r. (wtorek).
§3
W wyżej wymienionych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Procedury i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi