• 21.05.2012 Przyjazd gości z Ukrainy w ramach realizacji programu "Młodzież w działaniu"

I się zaczęło… 21 maja o godzinie 17:00 12 osobowa grupa młodzieży z Ukrainy przybyła do miejscowości Podole, w której przez najbliższe 9 dni będzie zakwaterowana. Po przywitaniu, posiłku i odpoczynku nastąpiła INTEGRACJA grupy polsko - ukraińskiej. Początkowo każdy był bardzo zawstydzony i mało aktywny, ale już po kilku grach i zabawach nie było widać żadnych barier i problemów z komunikowaniem się.
22.05.2012 - Sport to zdrowie, czyli zabawy zespołowe na świeżym powietrzu. Po ciężkiej podróży z Ukrainy do Polski, krótkiej chwili oddechu (nocy) wystartowaliśmy na pierwsze wspólne zajęcia sportowe. Jak wyglądały? Zachęcamy do odwiedzenia naszej galerii.
23.05.2012 - w zdrowym ciele zdrowy duch, czyli zawody sportowe. O godzinie 10:00 wszyscy uczestnicy wymiany spotkali się na boisku sportowym „Orlik” w miejscowości Rożnów. Zostały zaplanowane tam zajęcia sportowe. Zaczęliśmy od zabaw sprawnościowych, a zakończyliśmy meczami w piłkę nożną i siatkówkę.
Na zakończenie dnia młodzież z Polski przybliżyła gościom nasze tradycje, kulturę i trochę historii. Wszystko zaczęło się od nauki wiersza „Kto Ty jesteś”. Młodzież Ukraińska poradziła sobie z tym zadaniem bezbłędnie, podobnie było z nauką piosenki „Ukraina”.zapraszamy do galerii


Streszczenie projektu

Projekt zatytułowany „Animus amicus in corpore sano - w zdrowym ciele duch przyjazny, czyli przez sport do wzajemnego zrozumienia”, będzie realizowany w Polsce w miejscowości Rożnów, w województwie małopolskim. Posiada charakter wymiany młodzieży. Angażuje 2 kraje: Polskę i Ukrainę. Uczestnicy to 20 dziewcząt i chłopców w wieku 13-16 lat. Młodzież ta należy do kół sportowych. Ich wspólnym hobby są różnorodne rodzaje aktywności fizycznej. Liderzy grup to osoby pełnoletnie mające kwalifikacje do przeprowadzanie zajęć pozaszkolnych i sprawowania opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami.
Tematem projektu jest edukacja poprzez sport i zajęcia na powietrzu. Uzupełnia ją problematyka pozwalająca zrozumieć i poznać odmienność kulturową i obyczajową partnerów.
Celami nadrzędnymi projektu są: nawiązanie dialogu, pogłębienie wzajemnego zrozumienia oraz zbudowanie więzi i podstaw stałej współpracy, tak aby w przyszłości zapewnić kontynuację.
Czas trwania projektu to okres od1.05.2012 r. - 30.09.2012 r. Działania realizowane będą od 21 - do 29 maja. Harmonogram przewiduje: zajęcia sportowe na obiektach szkolnych i w parku linowym, biegi na orientację, wieczory historii, kultury i tradycji, turystykę pieszą, wieczór międzykulturowy, warsztaty, dyskusje.
Metody pracy to: warsztaty, drama, debata, zawody sportowe, nauka tańca regionalnego, prezentacja rysunków, prezentacja multimedialna, gry i zabawy.
Efektami projektu będą: zrozumienie odmienności kulturowej, pokonanie barier i stereotypów we wzajemnych kontaktach, kształtowanie postaw tolerancji, rozwój kompetencji kluczowych: kreatywności, umiejętności skutecznego komunikowania się współpracy, planowania i realizacji działań, wykorzystania technologii komputerowej, poznanie zasad fair play, rozwijanie najpopularniejszego sportu kraju partnerskiego. Nabyte umiejętności i wiedza pozwolą stworzyć materiały, prezentacje, foldery, które posłużą zapewnieniu widoczności i będą wykorzystane do upowszechnienia rezultatów.

Opis projektu

Pomysł na projekt zrodził się w listopadzie 2011 w kontekście wizyty delegacji partnerskiej z Gminy Solonka na Ukrainie w Gminie Gródek nad Dunajcem w związku z otwarciem obiektów sportowych. Wśród członków delegacji była kilkunastoosobowa grupa młodzieży z tamtejszej szkoły.
Pojawił się pomysł stworzenia wspólnego przedsięwzięcia w ramach projektu, którego motywem przewodnim będzie sport i aktywność fizyczna. Istotnym impulsem, który również przyczynił się do nadania projektowi wymiaru działania poprzez sport są organizowane w tym roku w partnerstwie polsko - ukraińskim mistrzostwa Euro 2012. Młodzież ustaliła, że inicjatywa będzie kontynuowana i powstanie wspólny projekt wymiany, który wykorzystując zainteresowania sportowe i aktywność fizyczna pozwoli jednocześnie lepiej się poznać, zbudować trwałe więzi, obalić stereotypy funkcjonujące po stronie polskiej i ukraińskiej.
Dalszy etap pracy nad projektem polegał na wspólnym ustaleniu: celów, priorytetów i działań, które odpowiadając na ujawnione w czasie pierwszych kontaktów potrzeby, byłyby jednocześnie spójne z celami i priorytetami Programu. W tym czasie grupy projektowe, korzystając ze wsparcia opiekunów, stworzyły propozycje tematyki, form i metod realizacji działań. Powstał ramowy harmonogram. Kanałem komunikacji, pozwalającym na wymianę pomysłów i ich uzgodnienie był kontakt mailowy.
Grupy spotykały się dwa razy w miesiącu i przedstawiały efekty swojej pracy partnerom. Ostatecznie na przełomie grudnia i stycznia powstał projekt, którego tematyka i cele powiązane są z celami priorytetami Programu „Młodzież w działaniu”. Jako cel nadrzędny przyjmuje edukację międzykulturową, pogłębienie wzajemnego zrozumienia młodzieży wywodzącej się z różnych kręgów kulturowych i rozwijanie poczucia solidarności oraz promowaniu tolerancji wśród młodzieży w celu wzmocnienia spójności społecznej w Unii Europejskiej w powiązaniu z priorytetem Programu na 2012r: wykorzystania sportu jako narzędzia promocji zdrowego stylu życia i pobudzania aktywności społecznej młodzieży.
Rozwinięciem celów głównych są cele pośrednie:
- poszerzenie wiedzy o kraju naszych partnerów,
- przełamanie barier kulturowych, językowych, obyczajowych,
- wyeliminowanie stereotypów i schematów myślowych we wzajemnych kontaktach,
- rozwinięcie umiejętności skutecznego komunikowania się między ludźmi wywodzącymi się z rożnych kultur,
- wykształcenie postaw tolerancji w stosunku do innych narodów,
- zrozumienie roli aktywności fizycznej i sportu dla właściwego rozwoju młodego człowieka w wymiarze jednostkowym i społecznym,
- pogłębienie wiedzy na temat zachowania fair play,
- poszerzenie wiedzy na temat sportów narodowych kraju partnerskiego,
- zainteresowanie młodzieży sportem jako alternatywnym spędzaniem wolnego czasu,
- zwiększenie umiejętności współpracy w grupie,
- doskonalenie umiejętności w zakresie wykorzystywania technik komputerowych w dokumentowaniu przebiegu projektu (komputerowa obróbka materiałów graficznych, dźwiękowych, filmowych oraz tekstowych),
- rozwinięcie umiejętności interpersonalnych, umiejętności negocjacji i autoprezentacji.
Realizacja celów zostanie osiągnięta poprzez odpowiednio dobrane aktywne metody działań, takie jak: rozgrywki i zawody sportowe, „historyczny” bieg na orientację, wieczory z kulturą i tradycją, wieczory miedzy kulturowe, drama, gry i zabawy integracyjne, pokazy, warsztaty, dyskusje.

Harmonogram działań